سامانه های خبری
  آزادیخواهان مشهد  
  پیک نت  
  خبرگزاری جبهه دمکراتیک  
  پیک ایران  
  امروز  
  ایران امروز  
  ایسنا  
  گزارشگر  
  خبر گزاری کار  
  بی بی سی  
  ایران خبر  
  خبر نامه گویا  
  خبر گزاری جبهه دموکراتیک  
 
ليست سايتها
  نهضت آزادي  
  گويا  
  تكتاز  
  هادي خرسندي  
  نيمروز  
  جبهه متحد دانشجویی  
  نبوی آن لاین  
  سايت مبارزان  
  مهندس طبرزدی  
  شورای فرهنگی  
  ایران امید  
  آژانس خبری آینده سازان  
  نشریه 18 تیر  
  و ...  
 
تماس و چت
ارسال پيغام بهYahoo Messenger یا هو مسنجر دفتر طوس
 
رادیوهای برون مرزی
  رادیو صدای ایران  رادیو صدای ایران  
  رادیو فردا  رادیو فردا  رادیو فردا  
  رادیو یاران  
 
آرشیو سایت
  06/01/2003 - 07/01/2003  
  07/01/2003 - 08/01/2003  
  08/01/2003 - 09/01/2003  
  09/01/2003 - 10/01/2003  
  10/01/2003 - 11/01/2003  
  11/01/2003 - 12/01/2003  
  12/01/2003 - 01/01/2004  
  01/01/2004 - 02/01/2004  
  02/01/2004 - 03/01/2004  
  03/01/2004 - 04/01/2004  
  04/01/2004 - 05/01/2004  
  05/01/2004 - 06/01/2004  
  06/01/2004 - 07/01/2004  
  07/01/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 09/01/2004  
  09/01/2004 - 10/01/2004  
  10/01/2004 - 11/01/2004  
  12/01/2004 - 01/01/2005  
  01/01/2005 - 02/01/2005  
  صفحه اصلی  
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Free All Political Prisoners in Iran NOW
گروههاي فشار

روسو براي بر قراري و استقرار بيشتر و بهتر دمکراسي عقيده داشت كه بايد شهروندان گرايش هاي خاص و منحصر به فرد خود را سركوب كرده و به جاي آن شعور وآگاهي مشترك و خير عمومي را رواج دهند . اين عقيده همانطور كه آمد براي گرايش بيشتر مردم به خير ورفاه عمومي بيان شد.
اما در تعريف ما از گروه فشار تبديل به ضد خود شده است .يعني اين جمله براي نفي آنچه بوجود آمده است مورد كاربرد قرار مي گيرد. در بين ما گروههايي بوجود آمده اند كه خير عمومي وآگاهي مشترك و شعور عامه را رد خواسته خود ديده و از آن رو كه براي عقايد روسو احترام قائلند عقيده دارند كه ديگران بايد به اين خير عومي و..... گردن بنهند .گروههاي فشار ما عقيده خود را معادل عقيده اكثر شهر وندان دانسته و از آن يك عده اقليت كه بقول روسو گرايش هاي خاص دارند انتظار دارند كه آن گرايش هاي خاص خود را سركوب نمايند وبه خواسته توده شهروندان كه در عقيده آنها تبلور يافته است احترام بگذارند گروههاي فشار گروههايي هستند متشكل از گروههايي كه مي توانند در سياست هاي حاكم نفوذ داشته باشند و بر آنها تاثير بگذارند .(( فكر عمومي اين است كه دارندگان پول و منافع قادرند بر وزيران ومديران اعمال نفوذ گنند و فشارهاي محسوس و نا محسوسي وارد آورند .))
(( 1- بنيادهاي علم سياست - عبدارحمن عالم- نشر ني - چ 8-ص- 358))
 
 هدف گروههاي فشار اين است كه بر حكومت وبخش هاي اداري در سطوح مختلف فشارهايي را وارد كنند تا اقدامات اداري و تقنيني , مورد  نظر آنها را اجرا كنند .اين فشارها از طرق مختلف مانند درج مقالات در نشريات و مطبوعات و و تحريكات افكار عمومي و هدايت آنها به سوي خواسته گروههاي فشار صورت مي گيرند ريشه اصلي ايجاد ورشد گروههاي فشار نفع شخصي است
 
.افرادي داراي منافع همسان گروهي را تشكيل مي دهند كه در راه منافع خود مبارزه مي كنند .البته در ساير كشورها اين مبارزات از كانالهاي قانوني صوذت گرفته وهمانگونه كه گذشت از طريق تحريك وهدايت افكار عمومي سياستمداران را وادار به انجام خواسته خود مي نمايند .اين تحريك افكار عمومي نيز از طرق قانوني صورت مي گيرند و هر گونه انجام غير قانوني كاري خواسته گروههاي فشار را زير سئوال برده و اين امر كارهاي قانوني آنها را در آن جوامع به حداقل ممكن تقليل مي دهد . نكته جالب اينكه گروههاي فشار در ساير جوامع خود را نماينده توده مردم نمي دانند بلكه نمايند كساني مي دانند كه به دليل داشتن ويژگي هاي مشترك با گروه عضو بالقوه آن بشمار مي روند .
 نكته جالب ديگري كه گذشت و من مايلم دوباره انگشت تاكيد بر آن بگذارم اين است كه در ساير جوامع ميزان در صد كارهاي غير قانوني گروههاي فشار به حداقل ممكن ميرسد ودر صورت ا فشاي همان حداقل ممكن آنها مجبور به پاسخگويي به افكار عمومي هستند و اين امر باعث مي شود كه مجبور شوند در صد كارهاي غير قانوني خود را فوق العاده پايين آورده و يا به صفر برسانند . گروههاي فشار ساير جامع چه كساني هستند ؟ نكته اول اينكه گروههاي فشار در همه جوامع وجود دارند . فقط چگونگي و دليل ايجاد و خواسته ها و افراد تشكيل دهنده و مخاطبان ونوع برخورد آنها با قضاياي مختلف در جامعه ما با ساير جوامع تفاوتهاي بنيادين دارد
 
.در مورد گروههاي تشكيل دهنده گروههاي فشار در ساير جوامع بايد گفت كه اين گروهها شامل انواع سازمانهاي بازرگاني و كارگري .كشاورزي و نهادهاي ديني وديگر گروههاي اقتصادي و حرفه هاي مختلف شغلي هستند . دليل ايجاد گروههاي فشار در ساير جوامع منافع شغلي وگاه سياسي آنهاست كه آنها را وادار به واكنش كرده و ايشان خواسته هاي خود را از كانالهاي قانوني مطرح و مسئولينن را از كانالهاي قانوني وادار به عكس العمل مبت به نفع خود مي نمايند .اين اجبار نه از راه چاقو و پنجه بكس بلكه از طرقي مل درج مقالات و نوشته هاي گوناگون در مطبوعات و ايجاد تجمع ها وچنين افعالي بوقوع مي پيوندد .بعنوان نمونه دسته اي از گروههاي فشار جامعه اي نماينده بخشي از جامعه وپي گير منافع اعضاي خود يعني كشاورزان وكارگران و بازرگانان هستند و دسته اي ديگر از يك اعتقاد يا اصل جانبداري مي كنند و براي دست يافتن به هدفهاي غير اقتصادي مثل لغو مجازات اعدام يا حفظ محيط زيست و....... مي كوشند .نكته جالب توجه اين است كه هيچ گروه فشاري در ساير نقاط دنيا جرا ت انجام فعلي عليه ا فكار عمومي را ندارند و رد افتادن ب افكار عمومي را معادل از دست دادن حياط منافع خود مي دانند
 
.نکته اي كه در جامعه ما درست عكس آن است و هر گروهي كه بخواهد محبوبيتي بدست آورد بايد به نوعي با گروه فشار جامعه ما در گير شود . دوستي مي گفت كه آقاي خاتمي به ميزان زيادي راي آوردن خود را مديون گروههاي فشار است . چون اگر آنها به آقاي خاتمي حمله نميكردند آقاي خاتمي چنين راي بالايي را كسب نمي كرد .آقاي امير فرشاد ابراهيمي نيز در نوار حداقل به ظاهر افشاكننده خود از پرداخت پول توسط برخي سران احزاب به عده اي براي حمله به خود آنها در تجمع هاشان براي كسب محبوبيت مطاابي را عنوان نموده است . نكته جالب ديگر اينكه در ساير نقاط جهان ، گروههاي فشار نقش خود را در پشت پرده نيز گاها ايفا مي كنند و سعي مي مايند تا جايي كه ممكن است از علني شدن خويش بپرهيزند و بطور مخفيانه به مسئولين فشار وارد كنند ، اما در جامعه ما يكي از آشكارترين فعالين سياسي همين گروههاي فشار هستند .
 
گروههاي فشار نسبت به حكومت يا حداقل به صورت فصلي نسبت به بخس هايي از حكومت فشارهايي را وارد مي كنند ،اما در هيچ جاي دنيا براي رسيدن به خواسته مطلوب خود كه خواسته بخشي از حكومت است ،انهم از راه زور ، وجود خارجي نداشته وندارند .در همه جا گروهاي فشار يك اپوزيسيون غير رسمي و فصلي براي بخش محدودي از حكومت است .اما در جامعه ما گروه فشار نهتنها نقش اپوزيسيون غير رسمي وفصلي نداشته بلكه خود نيز از برخوردكنندگان فيزيكي با اپوزيسيون حكومت است .اپوزيسيون حكومت در نگاه آنها كاملا خارج از حاكميت بوده و اصلا وجودشان غير مشروع است .البته در اينجا غرض از اپوزيسيون ،اپوزيسيون داخلي است كه قانون را پذيرفته والا كاري با اپوزيسيون خارج از كشور كه قانون جامعه ما را قبول ندارند ،نداريم . معمولا گروههاي فشار جهان ،نيروهاي سياسي حرفه اي هستند كه تك تك حركاتشان ازكمال عقل فردي سر چشمه مي گيرد.حركات آنها مانند بازي در يك بازي شطرنج كاملا از سر فكر وتدبر است و بخاطر اينكه مبادا منجر به مات شدن آنها شود ،از خود رد پاي مشهودي بر جاي نمي گذارند و منكر تمام كارهاي غير قانوني خود مي شوند
 
.اما در جامعه ما گروه فشار متشكل از عده اي جوان احساسي در بدنه آن و چند صاحب نفوذ از خود حومت است كه بدنه آن كه جوانان هستند هيچ يك از آنها نميداند كه چه مي خواهد و دنبال چه چيزي است ؟ كارهاي خود را نيز از فرط احساس امنيت كاملا به صورت آشكار وعيني ا نجام ميدهند . نكته جالب ديگر اينكه در همه جاي دنيا اگر گروه فشار با مسئول اداره اي برخورد فيزيكي كند نيروهاي انتظامي وامنيتي آنها سريعا واكنش نشان داده و اجازه فعاليت به هيچ عنوان به آنها داده نخواهد شد ، واز حيث سياسي به آبروي گروه فشار و حاميان آنها لطمه فراواني خواهد خورد .بطور مثال در آمريكا يك قشري مثل هيپي ها هيچ گاه نمي توانند بعنوان گروه فشار بر اهل سياست آن سامان فشاري وارد كنند .آلت فعل سياستمداري شوند .رد ورتي كه در تاريخ ايران داريم كه فردي مثل *ایکس * چه فعل هايي انجام ميداده است و كسي را ياراي ايستادگي در برابر وي نبوده است . نكته آخر اينكه در هيچ جاي دنيا گروه قشار آن كشور عليه اهل فكر و انديشه و روشنفكران يك جامعه كاري انجام نمي دهد . اصلا تعريف گروه فشار براي جاي ديگري است . هيچ گروه فشاري در هيچ جاي دنيا براي مقابله با دانشجوي آن جامعه دست به فعاليت نميزند و نسبت به آراء فكري روشنفكران حساس نمي باشند.كار آنها چيز ديگري است .فلسفه وجودي آنها چيز ديگري است .شيوه عملكرد آنها چيز ديگري است .خواسته هاي آنها چيز ديگري است .در خاتمه اينكه آنها سعي نمي كنند خواسته هاشان بنوعي با خواست مردم در تضاد باشد . .

   نظر خود را اینجا وارد نمایید:  


جبهه دموکراتیک طوس(مشهد) @ Copyright 2000 - 2004


دفتر طوس