سامانه های خبری
  آزادیخواهان مشهد  
  پیک نت  
  خبرگزاری جبهه دمکراتیک  
  پیک ایران  
  امروز  
  ایران امروز  
  ایسنا  
  گزارشگر  
  خبر گزاری کار  
  بی بی سی  
  ایران خبر  
  خبر نامه گویا  
  خبر گزاری جبهه دموکراتیک  
 
ليست سايتها
  نهضت آزادي  
  گويا  
  تكتاز  
  هادي خرسندي  
  نيمروز  
  جبهه متحد دانشجویی  
  نبوی آن لاین  
  سايت مبارزان  
  مهندس طبرزدی  
  شورای فرهنگی  
  ایران امید  
  آژانس خبری آینده سازان  
  نشریه 18 تیر  
  و ...  
 
تماس و چت
ارسال پيغام بهYahoo Messenger یا هو مسنجر دفتر طوس
 
رادیوهای برون مرزی
  رادیو صدای ایران  رادیو صدای ایران  
  رادیو فردا  رادیو فردا  رادیو فردا  
  رادیو یاران  
 
آرشیو سایت
  06/01/2003 - 07/01/2003  
  07/01/2003 - 08/01/2003  
  08/01/2003 - 09/01/2003  
  09/01/2003 - 10/01/2003  
  10/01/2003 - 11/01/2003  
  11/01/2003 - 12/01/2003  
  12/01/2003 - 01/01/2004  
  01/01/2004 - 02/01/2004  
  02/01/2004 - 03/01/2004  
  03/01/2004 - 04/01/2004  
  04/01/2004 - 05/01/2004  
  05/01/2004 - 06/01/2004  
  06/01/2004 - 07/01/2004  
  07/01/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 09/01/2004  
  09/01/2004 - 10/01/2004  
  10/01/2004 - 11/01/2004  
  12/01/2004 - 01/01/2005  
  01/01/2005 - 02/01/2005  
  صفحه اصلی  
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Free All Political Prisoners in Iran NOW
بيانيه اعلام موجوديت حزب ليبرال دموكرات ملت ايران


ما ايراني هستيم – ما ليبرال هستيم

جنبش مشروطه ي ايران كه در انقلابي شكوهمند به تاسيس نخستين نهاد مدني ايران در دوران جديد انجاميد، سرآغاز دوره اي نوين در تاريخ ملت كهنسال ايران شد.
اين جنبش قبل از هر چيز جنبشي فرهنگي – اجتماعي بود، كه از انديشه هاي ليبرالي حاكم در اروپاي غربي الهام مي گرفت و دو ويژگي برجسته داشت :
نخست آگاهي به هويت ملي و ديگري آگاهي به حقوق فردي .
هر دو ي اين ويژگي ها در تقابل مستقيم با سنت حاكم هم در شكل ديني آن و هم در شكل عرفي آن قرار مي گرفت و تا امروز همچنان ويژگي تقابل مدرنيته ايراني با سنت باقي مانده است.
روشنفكران مشروطه با الهام از انديشه هاي ليبرالي ، با محدوديت هاي قابل فهم ذهني دوره ي خود به نقد سنت هم در بعد ديني آن و هم در بعد سياسي ، اجتماعي آن نشستند. نمود بيروني اين نقد در عرصه سياسي – اجتماعي مشروطه خواهي و به رسميت شناختن فرد و اعتراف به داشتن حقوق فردي بود و در عرصه ي فرهنگي در ناسيوناليسم ايراني فراروييد. اين جنبش اما در دوران نوباوگي خود با رقيبي نيرومند روبرو شد و آن سوسيال دموكراسي روسي بود، كه به دلايل مشخصي در ميهن ما مجذوبيت يافت. و از آن رو كه در اصل و پايه با سنت حاكم در جامعه ي ما در تضاد نبود، يعني آزادي فردي و حقانيت وجودي فرد را بر نمي تافت و از ديگر سو گذر سريع و مستقيم را به دوران مدرن و پشت سرگذاشتن عقب ماندگي عظيم اقتصادي ما را نويد مي داد جاي پاي محكم در ذهنيت ما يافت.
اجراي پروژه اي از محتوا تهي شده تاسيس دولت ملي كه نتيجه منطقي نهضت مشروطه مي بود ولي به دست كودتاچيان غير مشروطه اي به اجرا در آمد زمينه اي شد براي به حاشيه رانده شدن بيشتر جنبش ناسيوناليستي – ليبرالي نوجوان ايران .
اين جنبش اما هرچند در حاشيه به حيات خود ادامه داد و بعد از جنگ جهاني دوم در جنبش ملي شدن صنعت نفت شكوفا گرديد. اين جنبش كه با رهبري زنده ياد دكتر محمد مصدق به پيروزي هاي اوليه رسيد، متاسفانه در وحدت نانوشته ي مرتجعان داخلي يعني سنت ديني و عرفي( كه توسط دربار پهلوي نمايندگي مي شد ) و نيروهاي خارجي انگليس و آمريكا و روسيه ي شوروي سوسياليستي شده در كودتاي مرداد ماه 32 سرنگون شد، بيانگر خواست هاي تحقق نيافته مشروطه بود و همان دو خصوصيت ناسيوناليستي و ليبرالي آن را نمايندگي مي كرد.
ما بنيانگزاران حزب ليبرال دموكرات ملت ايران خود را در بستر جنبش ملي ايران مي يابيم و ادامه دهندگان راه انقلاب مشروطه و نهضت ملي ايران به رهبري زنده ياد دكتر محمد مصدق هستيم. ما باور داريم كه ملت ما به ويژه نسل جوان آن پس از پشت سر گذاشتن تجربه طولاني بيش از سد ساله مشروطيت و با كوله بار اندوخته هاي نهضت ملي شدن صنعت نفت و تجربه كردن تسلط سنت ديني بر همه شئون سياسي- اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي ميهن در ربع قرن اخير به اين رهيافت دست يافته است ،كه راه نجات ملت ما از عقب ماندگي اجتماعي -اقتصادي استقرار اصول ليبراليسم و خود آگاهي ملي در جامعه ي ايران در قالب يك جمهوري سكولار پارلماني است.
به باور ما ليبراليسم يك جنبش است جنبشي آزاديخواهانه كه از حيثيت و امنيت فرد در اجتماع و وآزادي انديشه انسان دفاع مي كند. و تنها در اثر ضعف بينش و كمبود معرفتي و بسا غرض ورزي هاي سياسي در كشور ما اين مكتب مدرن و انساني كه حقوق بشر زاييده اين مكتب است واژگونه معرفي شده است . ما برآنيم كه فرهنگ سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ليبرالي و فردگرايي را در ميهن خود بشناسانيم. مقدس ساختن جامعه ، طبقه ، امت ، ملت و … زمينه ساز استبداد است.
نبود امنيت براي مالكيت ، تسلط بي چون و چراي دولت بر منابع اقتصادي ، كنترل بي مرز آن بر روابط اقتصادي جامعه و تبديل شدن دولت به منبع تامين معاش مردم دلايل اين استبداد و بازتوليد آن در ميهن ما بوده است.
استقرار آزادي و تامين دموكراسي بدون تثبيت حقوق فرد در جامعه و تامين احترام به آن ناممكن خواهد بود. اين حقوق بايد بوسيله قوانين كشور صراحتا به رسميت شناخته شود. ما با هر انديشه ، دين و مذهب و حكومتي كه اين حقوق را محدود كند مبارزه مي كنيم.
هموطنان !‌
ما استقلال كشور را از حاكميت مردم جدا نمي دانيم . ملت منشا همه قدرت و امور است. هيچ قانوني نمي تواند قدرت ملت را در تعيين سرنوشت خود سلب نمايد حتا اگر اين قوانين الهي باشند.
كوشش ما در جهت سامان دادن به اين تشكل ليبرال دموكراتيك بر اصول زير استوار است:
1- استقرار حاكميت ملت بر اساس نظام جمهوري پارلماني و اصل تفكيك قواي سه گانه .
انتخاب جمهوري پارلماني در برابر انواع ديگر جمهوري ناظر بر ملاحظات زير است :
الف – ايجاد فرصت برابر براي تمام شهروندان ايران در مشاركت سياسي جامعه بدون در نظر گرفتن خاستگاه طبقاتي ، وابستگي قومي يامذهبي و جنسيت.
ب- انتخابي بودن مسئوليت هاي سياسي بر اساس شايستگي نه بر اساس سنت يا ارث .
پ – دوره اي بودن مسئوليت ها ونفي هر گونه مسئوليت مادام العمر.
ت- از آنرو كه استبداد در ميهن ما نهادينه شده است ، امكان تبديل جمهوري پارلماني در عمل به استبدادي ديگر كمتر از گونه هاي ديگر جمهوري است.
2- سكولاريسم اصل اساسي جمهوري ايران خواهد بود. جمهوري ايران دين رسمي نخواهد داشت و براساس جدايي كامل دين از دولت و مدرسه استوار خواهد بود.
آزادي دين و مذهب ، وجدان فردي و احترام به آن بدون اينكه پيروان هيچ مذهب ودين و عقيده اي را از دخالت در سياست بازدارد از اصول اساسي نظام سياسي آينده ي ايران بايد باشد.
3- پلوراليسم سياسي و فرهنگي نه تنها پيش شرط تامين دموكراسي است بلكه متضمن حفظ و تقويت ملي ايران است. همه مذاهب ، عقايد وفرهنگ ها و خرده فرهنگ ها بايد بتوانند در ايران آزاد و دموكرات آينده در كنار همديگر و با تحمل همديگر همزيستي داشته باشند.
اين تنوع موجب شكوفايي زندگي فرهنگي ملت ايران و حفظ و پايدار ي آن است.
4- استبداد دير پا در ايران به تمركز اداري در مركز كشور و در دست دولت انجاميده است . شكستن اين تمركز و انتقال قدرت اداري به سطوح كوچكتر نه تنها لازم بلكه شرط ضرور نهادينه كردن دموكراسي است. وظيفه دولت بايد محدود به برنامه گذاري هاي كلان در سطح كشور و نظارت بر اجراي درست آن به آن شكل كه قانون معين خواهد كرد تقليل يابد.
9- ما متعهد به حفظ تماميت ارضي و وحدت ملي ايران كه حاصل تاريخ مشترك طولاني ماست هستيم.
9- ستم جنسي مشخصه هيچ فرهنگ و ملتي نيست . اين ستم استوار در ساختار اجتماعي – فرهنگي كه در همه ي فرهنگ ها و نظام هاي سياسي – اقتصادي جهان مي زيد و باز توليد مي شود. رفع ستم جنسي فقط از طريق برابري جنسي ميان زن و مرد ميسر نيست. مباره ي ساختاري براي رفع اين ستم از اصول اساسي اعتقادي ماست.
7- سياست اقتصادي ما بر اساس اقتصاد بازار آزاد و كم كردن هرچه بيشتر نقش دولت در امور اقتصادي استوار است. دفاع و احترام به اصل مالكيت خصوصي و تامين آزادي خريد وفروش شرط ضرور پيشرفت و شكوفايي اقتصاد ايران است.
مالكيت بر منابع طبيعي همچون نفت و جنگل ها مالكيت ملي است، اما اين منابع بايد از طريق مشاركت سرمايه هاي خصوصي بهره برداري شوند.
8-فعاليت اقتصادي بشر و بهره برداري او از منابع طبيعي زمين تا كنون موجب خسارت هاي جدي در محيط زيست ما گشته است، كه زندگي آينده ي همه ي نوع بشر را به مخاطره ي جدي انداخته است. حفظ محيط زيست وظيفه ي همه ي انسان هاست. بنابراين همه ي سياست هاي كشور در همه ي زمينه ها بايد متعهد به حفظ بقا و ادامه حيات طبيعت طرح ريزي و اجرا شود. اگر بنا باشد زندگي ما ادامه يابد بايد زميني وجود داشته باشد تا ما بتوانيم در آن زندگي كنيم و از مواهب كار و فعاليت اقتصادي در آن بهره ور شويم.
ما فقط يك زمين داريم ، زمين ديگري نيست كه آنرا با آن عوض كنيم.
9- سياست خارجي : بايد براساس حفظ و تامين منافع ملي ايران برنامه ريزي شود . ما خواهان دوستي با همه ي ملت هاي جهان هستيم . سياست خارجي ما بايد بر اساس واقع بيني برنامه ريزي و اجرا شود. دوستان ايران را باز شناسيم و روابط خود را در آنجا كه علايق فرهنگي و تاريخي داريم بيشتر بگسترانيم. دشمني بي رويه كنوني با دولت آمريكا و اسراييل ستيزي ضد يهودي با منافع ملي ايران همخواني ندارد. تغيير اساسي در اين سياست از ضروريات سياست خارجي ايران است. توسعه ي روابط با كشورهايي كه در حوزه ي فرهنگي نوروز قرار دارند همچون جمهوري هاي آسيايي شوروي سابق، افغانستان ، پاكستان، هندوستان ، تركيه و عراق از اولويت هاي سياست خارجي ما بايد باشد.
ما اعضاي كميته تدارك براي برگزاري كنگره ي تاسيس حزب ليبرال دموكرات ملت ايران از همه ي ايرانيان مترقي و مدرن كه خود را به ليبراليسم نزديك مي بينند و با اين اصول همخواني دارند و خواستار آزادي و پيشرفت ملت ايران هستند درخواست همكاري مي كنيم.

11 خرداد 1383 برابر اول ژوئن 2004

كميته تدارك:

• ارجمند كاووس
• اردو سياوش
• انداچه عباس
• بهگر حسن
• پارسا عدلان
• پورمجيد كريم
• پولكي مهوش
• جلولي جمشيد
• جمالي منوچهر
• خوش مشربان مهرداد
• دادگري علي اكبر
• سپهي هدايت
• قائم مقام كامبيز
• معصومي حميد
• ميرنيكجو بيژن
• نائيني جواد
• هژير عباس

نشاني پست الكترونيكي:
iranliberal@chello.se
تلفن هاي تماس:
استكهلم :
حسن بهگر 7529229-8-0046
حميد معصومي 0731839133
عدلان پارسا

   نظر خود را اینجا وارد نمایید:  


جبهه دموکراتیک طوس(مشهد) @ Copyright 2000 - 2004


دفتر طوس