سامانه های خبری
  آزادیخواهان مشهد  
  پیک نت  
  خبرگزاری جبهه دمکراتیک  
  پیک ایران  
  امروز  
  ایران امروز  
  ایسنا  
  گزارشگر  
  خبر گزاری کار  
  بی بی سی  
  ایران خبر  
  خبر نامه گویا  
  خبر گزاری جبهه دموکراتیک  
 
ليست سايتها
  نهضت آزادي  
  گويا  
  تكتاز  
  هادي خرسندي  
  نيمروز  
  جبهه متحد دانشجویی  
  نبوی آن لاین  
  سايت مبارزان  
  مهندس طبرزدی  
  شورای فرهنگی  
  ایران امید  
  آژانس خبری آینده سازان  
  نشریه 18 تیر  
  و ...  
 
تماس و چت
ارسال پيغام بهYahoo Messenger یا هو مسنجر دفتر طوس
 
رادیوهای برون مرزی
  رادیو صدای ایران  رادیو صدای ایران  
  رادیو فردا  رادیو فردا  رادیو فردا  
  رادیو یاران  
 
آرشیو سایت
  06/01/2003 - 07/01/2003  
  07/01/2003 - 08/01/2003  
  08/01/2003 - 09/01/2003  
  09/01/2003 - 10/01/2003  
  10/01/2003 - 11/01/2003  
  11/01/2003 - 12/01/2003  
  12/01/2003 - 01/01/2004  
  01/01/2004 - 02/01/2004  
  02/01/2004 - 03/01/2004  
  03/01/2004 - 04/01/2004  
  04/01/2004 - 05/01/2004  
  05/01/2004 - 06/01/2004  
  06/01/2004 - 07/01/2004  
  07/01/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 09/01/2004  
  09/01/2004 - 10/01/2004  
  10/01/2004 - 11/01/2004  
  12/01/2004 - 01/01/2005  
  01/01/2005 - 02/01/2005  
  صفحه اصلی  
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Free All Political Prisoners in Iran NOW
متحداعليه رفتارمماشات جويانه کمسيون حقوق بشرسازمان ملل متحداعتراض کنيم!


 فراخوان به بشريت مترقی وآزاديخواه جهان،

 رونوشت به:عفوبين الملل وخبرنگاران وپزشکان بدون مرز وانجمن جهانی قلم!

 ما پيشتردر تاريخ هفته اول مارس ۲۰۰۴ _درچهار نوبت_به نام انجمن ها ونهادهای فرهنگی به همراه صدها تن ازايرانيان آزديخواه درسراسراروپا_کانادا_ايالات متحده آمريکاوآسيا(که امضاء ها عينا ديگربارذکر ميگردد)طی فراخوانی به ضميمه ليست اسامی زندانيان سياسی، نشست سالانه کمسيون حقوق بشرسازمان ملل متحد را مخاطب قرارداده وآنان رابه مسئوليت شناسی نقش امروزيشان، مبنی برمحکوميت رژيم اسلامی ايران درقبال نقض آشکارحقوق شهروندان ايرانی فراخوانديم

 فريادبرآورديم:ماخواهان آزادی فوری وبدون قيدوشرط تمامی زندانيان سياسی ومحکوم کردن نقض آشکارحقوق بشرتوسط سران جمهوری اسلامی درسراسرايران هستيم!

 همصدااعلام داشتيم:درايران دستگيری ها، زندان، صدوراحکام اعدام ها همچنان دردستورکارنظام است ازجمله:

 کبری رحمانپور وافسانه نوروزی دوزن زندانی درمعرض اعدام فوری ميباشند!

 جمع کثيری ازفعالين زندانيان سياسی ازجمله:دکتر ناصرزرافشان_احمد باطبی _سيامک پورزند_عباس اميرانتظام _عليرضا جباری _ايرج جمشيدی_مهرداد لهراسبی_انصافعلی هدايت _رضاعامری _سعيدماسوری_برادران محمدی ها_افشين بايمانی_حشمت الله طبرزدی _اميرعباس فخرآور_هاشم آغاجاری _پيام فضلی نژاد_ارژنگ داوودی_دکترفرزاد حميدی_حسن يوسفی اشکوری _عباس عبدی _اکبر گنجی وبازداشت بيش ازنه ماه تقی رحمانی_هدی صابر_رضاعليجانی _پيمان پيران ازاعضاءشورای مرکزی اتحاديه ملی دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران_ حسين بامداد_اميد عباسقلی نژاد_محمد ابراهيمی دانشجوی زندانی گوهر دشت کرج_امين کرد_مهرداد حيدرپور_مهندس سعيد نعيمی_ايلغارمرندلی_يحيی صفی آريان به سه سال حبس تعزيری ودههازندانی سياسی مبارز، آزاديخواه وسوسياليست ديگر،همواره دربلاتکليفی مفرطی‌بسرميبرند۰ خانواده های آنان هرروزازطريق وکلايشان اغلب گزارش بيماری هاووضعيت جسمی ودلنگرانی های خودوفرزندانشان را خبرميدهند!

 امروز نيز فرياد برمی داريم :متاسفانه کمسيون حقوق بشرسازمان ملل دراجلاس امسال خوددرژنو، بارديگراز محکوم کردن رژيم اسلامی ايران، پيرامون نقض آشکارحقوق بشر، خودداری ورزيد۰ درواقع دولت ايران با بهره گيری ازمماشات طلبی کشورهای اتحاديه اروپاوآرای کشورهای کوبا، روسيه،چين وبخشی ازکشورهای عربی مسلمان بربستر مانورهای ديپلماتيک، مانع ازبه رای گذاشتن قطعنامه برعليه خود گرديد۰ازاينرو کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در ايران ازاين مماشات طلبی کمسيون حقوق بشرسازمان ملل متحد برای خود حقانيت ميتراشند

 اين همه نقش کمسيون حقوق بشرسازمان ملل رادرشرايط وخامت وضيعت بيماری سيامک پورزند، ناصر زرافشان، امير انتظام، احمد باطبی، حسين بامداد و۰۰۰ اعدام شش تن ازاعضاءحزب دمکرات کردستان ايران، کشتارکارگران اعتصابی معدن مس ميروک خاتون آباد(شهربابک)فرمان شرعی ممنوعيت اعتصابات واجتماعات کارگران توسط خامنه ای، دستگيری خبرنگاران درتبريز، تهران، مهاباد،کرج، زنجان ،به صحنه آ مدن گروهی مجهول الهويه به نام(سپاه سربلند محمد)درادامه قتلهای زنجيره ای سال ۱۳۷۷که باارسال نامه به دفتر(مجله کارنامه)نام بيش از۶۰ تن ازاعضای کانون نويسندگان ايران راليست کردند۰اسامی همچون:محمود دولت آبادی،علی اشرف درويشيان، سيمين بهبهانی، فريبرزرئيس دانا، سيد علی صالحی، علی صداقت نيا، مريم خراسانی، ناصر زرافشان، شيرين عبادی، عليرضا بابايی، محمد شمس لنگرودی، پوران فرخزاد، منيرو روانی پور، فرزانه طاهری،اميرحسين چهل تن، جوادمجابی و۰۰۰ آورده اند:«اينک که حکم الهی ازبرق شمشير های سپاه ما سربرمی آورد۰۰۰۰سپاه سربلند محمد درنخستين حرکت انقلابی با خون فاسد اين گروه از مفسدان زمين، ايران اسلامی راخواهد شست»بدين ترتيب می توان ازاوج اختناق درايران صحبت به ميان آورد۰ مسائلی که درگزارشات دوره ای خبرنگاران بدون مرز، عفو بين الملل، نهادهای حقوق بشری به دفعات ازآنها صحبت شده،اعتراض ماراصد چندان ميکند!

 بارديگر همه شما رافرا می خوانيم تا به سکوت ورفتار مماشات طلبانه کمسيون حقوق بشرسازمان ملل متحد ودفاع از آزاديهای بی قيدوشرط بيان وآزادی فوری تمامی زندانيان عقيدتی وسياسی درايران، دادخواهی خانواده های کارگران به قتل رسيده معدن مس ميروک درآستانه اول ماه مه روزجشن همبستگی کارگران جهان، به اقداماتی همه جانبه اعتراضی مبادرت ورزيم

 تنها اعتراضات وسيع وگسترده ما درخارج ازکشوردربرابرافکار عمومی بشريت آزاديخواه، می تواند فرياد مظلوميت وخفه نگه داشته شده مردم کشورمان رادربرابر بی تفاوتی مجامع جهانی حقوق بشری به عقب نشينی وادارد!

 امضاءکنندگان : ۱_انجمن دفاع از زندانيان سياسی وعقيدتی در ايران_پاريس ۲_کميته دفاع ازآزادی ومبارزات مردم ايران،گوتنبرگ_سوئد۳_کمپين دفاع از مبارزات دمکراتيک مردم ايران_انگلستان ۴_کانون پناهندگان سياسی ايران،برلين _آلمان ۵_کانون حمايت اززندانيان سياسی ايران،آخن _آلمان ۶_سازمان پناهندگی پرايم_هلند۷_کميته دفاع از زندانيان سياسی_انگلستان ۸_کميته دفاع ازآزادی ودمکراسی درايران ،وين_اتريش۹_فرهنگسرای انديشه_گوتنبرگ ۱۰_سايت چه بايد کرد؟ايالات متحده آمريکا (www.chebayadkard.com)۱۱_انجمن گلشن_ايالات متحده آمريکا_۱۲انجمن بيداری ايرانيان،هانوور_آلمان۱۳_کانون دمکراتيک ايرانيان ،دالاس_ايالات متحده آمريکا۱۴_کميته برای آزادی ودمکراسی درايران،شيکاگو_ايالات متحده آمريکا۱۵_راديو صدای زن،ونکوور _کانادا۱۶_راديو همصدا،اسلو_نروژ۱۷_تشکل مستقل دمکراتيک زنان ايرانی،هانوور_آلمان۱۸_آسيل کميته گروه ايران_سوئد۱۹_کانون مستقل ايرانيان لايپزيک_آلمان ۲۰_شورای پناهندگان ايران،برمن _آلمان ۲۱_کميته فعالين پناهندگان سياسی وان_ترکيه۲۲_کانون فرهنگی_سياسی انديشه،مونستر_آلمان ۲۳_انجمن فرهنگی _اجتماعی همبستگی،استکهلم _سوئد۲۴_راديو آوا،هانوور_آلمان ۲۵_فرهنگسرای بامداد_مالمو۲۶_هييت مسئولين آوای زن _سوئد ونروژ۲۷_کميته همبستگی استان اوره برو_سوئد۲۸_انجمن فرهنگی جامعه يارسان در خارج از کشور۲۹_نشر باران ،استکهلم_سوئد۳۰_راديو پيک _گوتنبرگ۳۱_انجمن فرهنگی_اجتماعی دارکوب _مالمو۳۲_راديو ژيوار_گوتنبرگ ۳۳_کانون دموکراتيک ايرانيان _سوئيس ۳۴_جنبش همبستگی برای آزادی ودمکراسی درايران_نروژ۳۵_کانون دوستداران فرهنگ ايران،واشنگتن_ايالات متحده آمريکا۳۶_کانون تلاش برای آزادی قلم وبيان وانديشه _ايالات متحده آمريکا ۳۷_کميته دفاع از زندانيان سياسی وعقيدتی درايران_سوئد۳۸_بنياداسماعيل خويی _ايالات متحده آمريکا۳۹_کانون فرهنگ وهنرايران،استراسبورگ_فرانسه۴۰_فروم فرهنگ وهنرايران درآلمان ۴۱_کانون فرهنگی وپژوهشی بامداد_استکهلم ۴۲_راديو همراه_گوتنبرگ ۴۳_راديو البرز_گوتنبرگ ۴۴_انجمن فرهنگی_اجتماعی برابری_گوتنبرگ ۴۵_انجمن فرهنگی وهنری اکباتان_گوتنبرگ ۴۶_راديو پرواز _گوتنبرگ ۴۷_انجمن هنری پارس آرتيست _گوتنبرگ ۴۸_انجمن ايرانيان مقيم امئو_سوئد۴۹_هييت سردبيران راديو برابری ۵۰_سازمان دانشجويان دمکرات ايران،امئو_سوئد۵۱_انجمن ايرانيان سوسياليست،لندن_انگلستان۵۲_کميته دفاع از مبارزات مردم ايران و زندانيان سياسی،ماينز_فرانکفورت_آلمان۵۳_کميته پيگيری افراد مفقود شده در ايران،شاخه هامبورگ_آلمان ۵۴_انجمن زنان در سوئد_عصيان ۵۵_سازمان دمکراتيک زنان برای دفاع از صلح و عدالت در آلمان ۵۶_کمته دفاع از حقوق بشر در ايران۵۷_سازمان ضد اظلاعاتی_تروريستی_آذرخش ۵۸_سايت خبری گزارشگرانwww.gozareshgran,com۵۹_فعالين کمپين عليه اعدام۶۰ _انجمن زنان دمکرات ايرانی در بلژيک ۶۱_جمعيت دفاع ازجبهه جمهوری ودمکراسی درايران_بلژيک ۶۲_تلاش_کانون حمايت از مبارزات مردم ايران_کلن ۶۳_کانون آرش_هلند۶۴_سازمان دفاع ازحقوق خلق ترکمن_سوئد ۶۵_سازمان دمکراتيک زنان برای دفاع ازصلح وعدالی درآلمان ۶۶_کانون دفاع از دمکراسی درايران وهلند۶۷_جنبش آشتی ملی ۶۸_سازمان زندانيان سياسی مستقل ۶۹_تجمع برای جمهوری،آزادی وعدالت اجتماعی،هانوور_آلمان۷۰_کارگاه ايرانيان هانوور_آلمان۷۱_کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی ۷۲_وبلاگ نويسان،انجمن برای آزادی زندانيان سياسی۷۳_کمتيه دفاع اززندانيان سياسی درايران_برلين ۷۴_کانون فرهنگی ،هنری آفتاب _استکهلم ۷۵_اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر درايران_ايالات متحده آمريکا۷۶_انجمن آناهيتا_استکهلم ۷۷_بنياد همبستگیwww.hambastegi.net_۷۸کانون فرهنگی وسياسی انديشه_آلمان_۷۹پيشروان آزادی بيان ايران۸۰_کميته پيگيری وضعيت احمد باطبی و۰۰۰

 امضاء فعالين جنبش آزاديخواهی وضد استبدادی ايران :

 آلبرت سهرابيان _امير اصغری نيا_ابراهيم آوخ _دکتريونس پارسا بناب_اسفنديار منفرد زاده_ايرج جنتی عطايی_خليل زنجانی وخانواده_غلام کيابی_ پری بروجردی_محمد مهرپور_غلامحسين خيری_حسن خيری_شاهپورمنصف_ جمال اکبری_علی چاووشی_ناهيدامانی_فرزادمقامی_اميرجواهری لنگرودی _هادی جواهری لنگرودی_پرويزجواهری _جمشيد امانی_کامبيز جمالی_شاهين رسول زاده_افسانه بزرگمهر_رفعت رنجبران_خليفه موسوی_نادر صمدی_باقر ابراهيم زاده_شکوفه ابراهيم زاده_اردشير مهرداد_جعفر ابراهيم زاده_آرش کمانگير_ياور استوار_زهره شمس_صديقه شمس _بيژن رستگار_سالار آشناگر_هادی امينيان_همايون سرمدی_مهشيد راستی_اصغر ايزادی_منير برادران_رضا علامه زاده_کامبيز روستا_کريم خوش عقيده_علی محمدی_احمد پوری_حسين غبرايی لنگرودی_رخشنده حسين پور_خسرو آهنگر_ناهيد مجاهد_مانويل اسماعيلی_سروژقازاريان _دکتر گلمراد مرادی_حسن حسام_نعمت آزرم_پرويز قليچ خانی_تراب ثالث_ياسمين ميظر_بهروز فراهانی_بيژن سعيد پور_ايرج حيدری_علی اعتدالی_محسن کيا_حجت کسراييان_حسين مرادی_فريبا ثابت_اسماعيل بهجت_اردشير نظری_کوکب نظری_مسعودنظری_مجتبی نظری_احمد نوين_آذرعلی محبی_محمود رستگار_حسين نقی پور_آمينه کماليان_شاهپور مباشر_کاووس قاضی_جمال حسنی_آزاده شکوهی_شعله ايرانی_منصور احمد نژاد_محمد رجبی_محمد اصفهانی_رضاچيت ساز_صمدنويد_ايوب رحمانی_حسين سعدی _شاهپور حسين زاده__محمدرضا شالگونی_احمد ديانت_پروانه مقدم_حميرا طاری_موسی دانشفر_روبن مارکاريان_محمد علی گيلانی_دکتر مانی آزاد_حسين جواد زاده_سيامک وطن آبادی_حسين رحمانی_بدری صوفی_جواد اسکويی_محمد رجبی_ارژنگ بامشاد_نويد مومن زاده_مرضيه مومن زاده_علی فياض_حسين مجد_عباس مشکينی_شهاب برهان_حسين کمال زاده_جمال محمدی_ايوب حبيبی_علی دماوندی_مسعود کرمانشاهی_رسول جواديان_يوسف آبخون_احمد پوری_بهرنگ رياحی_نقی رياحی_نيلوفر رياحی_پروين شکوهی_رضاآبادی_جواد عرفانيان_کاظم فخاران_سولماز مرادی_سيامک قبادی_اصغر نصرتی_تراب مهرابی گيلانی_علی جالينوسی_منوچهر رادين_داريوش ارجمندی_پروانه سلطانی_خسرو گيلانی_لاله حسين پور_تقی روزبه_ناهيد نظمی_نجف روحی_همايون يکتا_ياور اعتماد_ابراهيم نجفی_پروين رياحی_حبيب رياحی_هاشم صداقت_حشمت محسنی_مجيد تمجيدی_سيامک جهانبخش_هادی امينيان_نرگس کرمانشاهی_محسن کيا_سعيدافشار_رضاصبری_حميلا نيسکيلی_محمدآزادگر_فرخ قهرمانی_ويدا هوشيار_فرامرز دادور_مينا پويا_رضاتوانگر_رضا طالبی_حميد موسوی پور اصل_منوچهر شهابی_رضا سپير رودی_سعيد اوحدی_محمدعلی اوحدی_پويا عزيزی_پتی بلوچ_حسن عزيزی_ وحيد اصغری حصارکی_بيژن جواديان فرد_ فرهاد بهشتی_حميد مهرآرا_فريد سياووش پور_فزاد جاسمی_مزدک جاسمی_فرانک جاسمی_زينت جاسمی_خديجه خواجه_خارامک جاسمی_ايران پرورش_غلامرضا جمشيد نژاد_دريادل توانا_شکور فلاح_گلناز منفرد_سيامک منفرد_يلدا منفرد_سياووش منفرد_حسين قاضی_محمد رضافطرس(روزنامه نگار مستقل،عضو سازمان گزارشگران بدون مرز)_نوشين شاهرخی_علی صمد_صالح خاوری_خدايارآفام _مسعودحميدی_احمدمزاری _همايون فرهادی_سيمين اصفهانی_هوشنگ گلاب دژ_مسعود کاسبی_مليحه فرهنگ_منوچهر ماسوری_حسين صمدی_احمدسلطانی_ناتاليا سلطانی_سولماز کاووسی_شادمان جمالی_جميله ندايی_کريم بهجت پور_کاوه عظيمی_حميد زوارهای_شيواکاتوزيان_شراره کاتوزيان_شهرزادکاتوزيان_منيژه جوان_شيواسرمدی_آرياسرمدی_امرالله ابراهيمی_محسن مبينی_اميرجوان_اميد حبيب نيا_حسين شراحی_ابراهيم حسينی_غلام خيابانی_جواد نجابت_عباس عظيميان_يدالله انوشه پور_شيرين اقوامی_رحيم سنجری_رسول جوادی_مصطفی عدالت_آذرنوش همتی_عبدالعظيم عرفانی_ابراهيم دلبخواه_مسعود هادی_مسعود کاسبی_جلال البرز_بهروز رضايی _گلی روحی_مهر انگيز حکيمی_مسعود کحيمی_مسعود صديقی_کمال آبادانی_نسرين محمود_محمود جعفری_فريد سياووش پور_رضا هدايتی_وهاب انصاری_فاطی مهری_نکيسا باقريان_محمد برليان_سيما عزيزی_حجت کسراييان_ايوب بهبودی_بهروز اسدی_م ۰ع۰فرزانه_افسانه نجاتی_شهلا مرادی_امير حسين مرادی_رضاشمالی_عاطفه جعفری_پيوند جعفری_کمال آزاد_سينا صفا بخش _سهند صفا بخش _عفت رضايی _مينا رحيم پور_هما مرادی_لاله بشر دوست_نصير کريم زاده_رضوان جمالی_محمد صالحی_مزدک جعفری_ستاره جعفری_اسماعيل رزازی_اردشير بيگی_محمد حسن داديار_صمد فرح سرشت_محمود فضلی_احمد توماج_عزيز عزيزيان_جواد يگانه_گلی افشار_رضا بهمن پور_مهين اسفندياری_ياشار ضيايی _صفيه سپهر ملکی_ک ۰ بيژن زاده_ناهيد نصرت_اکرم موسوی علی آبادی_بهمن خاکسار_علی کريمی_عباس امامی_علی کريمی_سعيد شجاعی_امير نيلو_بهمن صادقی_اقبال قلعه گلابی_رحيم راشدی_حميد جواهری اصل_مريم آبشاری_عباس مشکينی_احمد غلامی_حسين فرجود_رحمت غلاميان_صمد صمديان_فاطمه صمديان_جواد صمديان_جعفر عرب زاده_ناصراخوان_احمد ديانت_زهرا ديانت_رحيم امجد_حسين امجد_داريوش جعفريان_احمد رضاييان_اصغر حامدی پور_زهره جمالی_هادی کيايی_نيلوفر شهابی_رضاحامدی پور_سکينه جواد نيا_منيژه نجابت پور_شفا محمودی_هاجر هدايتی_منير ترابی_ناصر محمودی_عسکر محمودی_سکينه جواد نيا_منيژه نجات_علی دهقان_محمد علی پور_ميترا محمودی_رسول جواديان_عباس جواديان_شورا محمودی_حوا جواديان_محسن محموديان_ابول رضايی_محمد حسين پور_زمرد حسين پور_هادی فهيمی فر_مهيا اسدی _شهرام هويدا_کاوه کمالی پور_منصور شهابی_عباس هاشميان_جواد معنيان_شادی جواهريان_همايون تهرانی_شاهين مجلسی_پوران تهرانی_اردوان محبی_شيوا محبی_بهزاد قرانی_امير طاهريان_همايون خراسانی_جمال کردستانی_فرزاد محمودی_وفا محمودی_افخم جابر پور_صبا نادری_اردوان نادری_فريبرز کمال نيا_رضا کمال نيا_ساسان قريشی_بهروز اميديان پور_آرش سامانی_شاهپور کمالی_مهرداد حسيبی _يوسف زياری_خسروعابدين_ماهان جداری_قاسم وثوق لنگرودی_شاهپور اهوازی_ناصر خدا داد_نادر صمد پور_حسام خدا داد_حسين رودباری_آرزو فرهاديان_ياسمين قدسی_افشين جماليان_عبدالله لنگرودی_عبدالله محمودی_پوران اصغری_جانی خسروآبادی_منوچهر غفاریّ_صفار ساعد_غلامرضا بقايی_محمد رضا اسکندری_طاهره خرمی_عاصفه اسکندری_علی پيچگاه_حميد پور قاسمی_دکتر محمود تهرانی_دکتر جواد شيرازی_محمود کوتوال_سام جدی_ثريا چيت ساز_آزاده شالگونی_مزدک شالگونی _علی اکبر شالگونی_شهره شالگونی_هوشنگ ديناروند دانيال_علی ديناروند_زويا قاشلاق_افشين خيری_حسن خيری_شهلا مسافر_محمد حسيبی_الميرا مرادی_چنگيز عباسی_نسرين جوادی_جمال عبدالهی_کاووس حسينی_عبدالله ليچايی نيک_آرش شاه تيموری_حسين جوادی_علی طاهری_حسين کمالی_جواد ثابت_شعله مظفری راد_محمد خرام_حسن حسين زاده_رضوان مرادی_علی قاسمی_رضاهاشمی_رضا صفاروردی _عباس عاقلی زاده_عباس دوستدار_ناصر عليزاده_مهدی صفا پور_نصير گيلانی_حسين عليزاده_حسين صادق نژاد_جمال محمدی_احمد نيکو بين_منوچهر غفاری_پوران اصغری_عبدالله محمودی_فرحناز نظری_فريبا دادور_جواد شهرستانی_محمد اقبالی_نيکولا رياحی_تقی رياحی_رضا نوروزی_محمد فاشاری_علی افشاری_شهرام شمس_خسرو مقدم_علی سيار_مهدی مرادپور_جواد برک_کورش پندار_فرزانه بلبل آبادی_هوشمند ضيايی _عادل علی مرادی_سعيد شجاعی_غلامرضا بقايی_شهنازبيات_خسرو داوودی_مرتضيآينده_حسين شراحی_محمودآزاد_فروغ اسد پور_آزاد الماسی_مرضيه سالمی_اکبر شافعی_محمد قابلی_محمد علوی_رضاعلوی_رحيم رجايی_رضاپور اسکندری_مهرداد فارسی_اصغر گويا_اصغرجيلو_حسين تهرانی_ناصر افشاری_رضا صالحی_توفيق عظيمی_اردشير عظيمی_علی درويش_جواد فرشيد_فرساد فرسادپور_اکبر انصاری _فرهاد شکوهی_نيکو گلستانی_عزت راجی_رحيم راجی_محمد الهی_مهدی سامعی_نادر صمدی_محمد درخشان_رحيم احمدی_داريوش صفری_داريوش ارجمندی_دادور نيکو منش_داريوش اصغری_کاوه فولادی _شهرام قنبری_اميد حبيبی نيا_علی کبيری_شهرام اسفندياریّ_جواد ابراهيم زاده_آرش امجدی_اکرم اميری_فرامرز لويی _شيوا لويی_حسن کارگر_محمود رهامی_فروغ محمدی_منصورافشاری _کاوه رضوانی_احمد مژده_کاوه شاربی. سياووش صلواتی_علی آشتيانی_ناصر گلستان_علی مجدی _علی شمس_سميه شاهدی_اکبر ستوده_عليرضا قهرمانی _احمد زمانی_اکبر زمانی_عباس زمانی_محسن توصيفيان_يوسف تجلی جو_الوند کرمانشاهی_جمشيد روحی_مريم نويد_سولماز محمدی_محمد کاکاوند_رضا بردبار_عبدالرسول توسلی_حسين توسلی راد_مهتاب توسلی_شادی توسلی_عبدالله توسلی_شکوفه توسلی_سعيد حاجی زاده_مرضيه عزت_آزاد علی اکبر_بيژن امينی _علی امينی گيلانی_حميدمهر آرا_حسين هراتی_مريم هراتی_الهام هراتی_احسان هراتی_ماندانا هراتی_مهدی سام_جمال محمد نژاد_غلامعباس محبی_جواد محبی_آيدا جاويد فر_گلناز هدايت_هادی رحيميان_فرخنده قنبری_عباس کارگران_علی کرمانی_بينا بشر دوست_بيژن آريان_اکرم قوامی_بهجت قوامی_جمال حسين زاده_حسين محمودی_محمد پروين زاده_فرزاد بهبودی فر_پروين دارابی نيا_شاهپور کاشانی_شاداب قميشی_نادر سبقتی_محمد مقدس زاده_جمشيد گلزار_مهدی قيصری_حبيب رضوانی_امير شفاهی_پرويز نويدی_حسين مرادی_هادی پور_نادر مقدس_آذر محلوجيان_بابک مهرگان_رسول قادری_خسرو قادری_حسين علوی_حسين صمدی_نادر صمدی_اکبر شقايق_اسد ستف_اکبر سيف_منصور خاکسار_مسعود تبريزيان_بهرام توکلی_دکتر شکوربابا زاده_هوشنگ حسينی_هوشنگ رحمتی_محمد رضی_حميد گل سان_سيمين نياکان_عيدی نعمتی_بهنام مددی_نينا خسروی_رحيم فضل الهی_کريم احمدی_غلامرضا بايگان_حسن کيانوش_کاظم تحويلداری_فرشته فراهانی_فريدون ايرانی_مهرداد هوس_اسماعيل جهانی_فرامرز محسنی_سياووش بدخشانی_حميد سهرابی_مرتضی ضرغانی_حسن راد_الهام فراهانی_مينو فراهانی_علی پريداست_کاووس قبادی_مهين تقوايی_اصغر پيشاوند_شهاب شکوهی_ناهيد کاظمی_هاشم صبوری_رضا ترشکاشوند_محمد پيوندی_امير قضی_احسان حق پرست_مهناز شهابزاده_ماريا عظيمی_بهروز عظيمی_نجيد نيلی_جعفر مام قادر_روناک مينای_درخشان محمودی_مهرتاب نيلی_اسماعيل عبدالهی_کريم حاج رسول_ابراهيم رسولی_ابراهيم سعيدی_ليلا زارعی_يادگار حاج رسول_فريبرز کريمی_کامران صبوری_حسن شجاعی_سعيد روستا_منصور افشاری_محمد کوچکی_علی رشتی_مهردادزمانی_رضا اسکندری_پريسا مازی_احمدمازی_روزبه مازی_بابک مازی_غمال آلبويه_ايراندخت کهن_محمود معمار نژاد_آيندهآزاد_خليل پاک سرشت_رضارئيس نيا_رحيم ميرزائيان _نسترن مختاری_مهرنوش قاضی پور_دارا محمود نيا_ اقدس جمالی_محمد رضا صادقی_خالد رشيد پور _شهباز شهيدی_حسين باقری_ فريدون راهنماو امضاء هاادامه دارد۰۰۰

 ما همه شما را دعوت ميکنيم که برای حمايت ازاين فراخوان با آدرس زيرتماس بگيريد!

 kanon_anjoman@yahoo.com 

   نظر خود را اینجا وارد نمایید:  


جبهه دموکراتیک طوس(مشهد) @ Copyright 2000 - 2004


دفتر طوس